1715 den 24 Nouembris - klåckan 3 fiärnde till 4 eftermidagen afsåmnade hennes Maijtz Enkiodrånningen Hedwi Ellinor igenom En sallig död i Stockholm -
1715 den 20 october komo hit kudzen Mattias mädh sin hustru i från Stockholm -
1716 den 6 Martz om afton klåckan 1/2 8, begynttes ett stort himbla teken, såm up tendes, östersunan, mäd en stor clarhet, blandandes mädh Eldstrimor, som öckade sigh alt mehr öfwer hella himlen kom så från alla sidor möttandes eldskyiar såm samblas till hopa till ett underligit målln såm för wåra ögon wij Eij anat tyckte, än en starck eld swäfwade i bland däth underliga målnet, och brand så hårt att hella himmelen mädh dess kraftter darade och gaf en starck eld från sig såm 4 timar Widh pas på stog, jorden bäfwade och mången 1000 såm uthe stogo, gretto och jämrade sigh för dess underliga och fasliga påse(e)nde, förmentte att gudz dom woro kommandes, der efther skildes däth gryma målnet mädh dess eld, och stiärnorna syndes Clara samt himelen blå wara och framb kom ett stort hwit målln såm mit på himelen satte sig stilla stånde, så kom från alla sidor på himelen stora strimor såm pickar mädh eld i blant hwilka begyntte strida emot den hwitta fleken, mädh små strimer fäckte att wäria sigh runtom, men the andre delte honom, så han aldeles förswan, sedan begynte himlen blifwa såm eld brinande mädh en swart röck såm darade, och jämerlig swäfwade i stora underlige former, och mädh eld i hopa gingo såm ett stort stri.., detta mäd mycke mehra underligit åskådande och ett fasligit på sende warade till 4 och till dagz rådan kom och sedan några weckor efther syndes mycke, men Eij så stort, gud misskunde sig öfwer oss  Ännu ett "fasligit" himlatecken att oroas över…..
nok den 30 huius syndes på himmel stor eld och såsom starckt skinande af röck och kullor förskräcklig i 2 nätter, gud ware oss en nådig och mild domare;  rök och kulor
den 18 aprill 1716 blef Wår swägerska grefwinan Christina leionhufud dööd i Stockholm och strax begrafwen -
1716 den 20 september kom wår k son Adolph herman wrangell hitt till gransbo klåckan 9 om mårgon gud bär ähran allena och reste till koninge i skåne den 23 huius - Adolf Herman har rymt ur rysk fångenskap och återkommit till Sverige via Arkangelsk! Han utnämns i oktober till major vid livregementet till fot.
1716 den 9 maij blef min Moster fru Elssa Crus död på åhnhamar och begrafdes på Säby den
1716 den 11 desember wid rafnäs stog Carl kaggs brölop mädh Marika kiörning, gud gifwe lykan
1716 slöt jag Contrat mädh inspectoren lundeman om godzet under swinsund att dät i sin dispution hafwa såm dess fullmackt wijsar,
1716. slutade jag arende mädh hr befallningman giötte om swinsuns 4 gård för 600 dl dok 50 dl aparto till lagh, och i från 1716 åhrs upbörd förfaller Swinsuns räntta af dess under ligande godz till betallning ått kiörkio heren Mallm i klockerike socken, såm och arende för sätte gården till Conttribution
1717 den 8 januarij stog på gripenberg gennerall Leutn Carl Gustaf Hårds brolöp mädh fröken falström
1717 den 12 aprill kom wår k son Axelpehr Wrangell hit gransbo i från hans Maitz koningen af ... i skåne -  Axel Per har rymt ur dansk fångenskap och återkommit till Sverige
den 21 Maij 1717 af såmnade i en sallig stund på ?rstad Britta Stina Wernstedt den 26 begrofz hon i Säby kiörka  
1717 den 10 junij Wiste sig wid säbysiön den gryma neken i alla handa postyr, och sedan alt stadit mess alla dagar såm wi den 1710 åhrs pestlensja sig för ut teken gaf till en grym farsott, ell annor guds straf gud Ware oss Nådig Neken = näcken. Postyr = fr. postures = ung. situationer? skepnader?
1717 den 1 Maij kom prosten botwij lewin hitt Säbbij socken
1717 den 10 agusti förlåfwades min Axelpehr mäd Julejana Von rossen i min k swägerskas och bror pehrs när waro gud dem welsigna begge -
den 22 december 1717 giorde min k swägerska deres brölop på Säbij gud welsinge the k barnen begge, i Jesu nammp amen -  Säby, Aspö sn
1718 den 28 januarij tog jag från dragon petter den lilla flikan kajsa till migh -
1718 kom lilla Maia hitt från Nårkiöping 2 dagar efter Mickels-Messa -
1718 War her en hård tid i lande, att En tuna råg ått minstone kosta 40 dl kmt en tuna korn 30 dl kmt och mädh stor mödo ... sama åhr begyntes den nyia postgången mädh mehra såm skadit war dl kmt = daler kopparmynt
1718 2 aprill kom swän borein(?) hitt till gransboo. 1718 den 21 jullij stade jag till fogde kulberg her på gransbo och i lön 40 dl kmt samt en hudjacka om åhret -
 

Sidan uppdaterad 2001-05-17

Tillbaka till sid. 1.

Fortsättning

(C) Sten R. Holtermann  2001