Ingeborg Flemings minnesanteckningar

1679 - 1724

Renskrivna och kommenterade av Sten Holtermann

 

En bock om tidzens stora för endringar, och Wadh såm passerat är i från 1679 in till min lefnas slut

Ingeborgh Fleming

 

En bok om tidens stora förändringar och vad som passerat är ifrån 1679 intill min levnads slut

Kronologin i denna lilla anteckningsbok är inte strikt. Noteringarna från 1689 och 1696 har Ingeborg lagt till vid ett senare tillfälle.

 

 

1689 den förstha Maij så upbrand hella gransboo gård, mädh ladugård trägårdarna och der till den näst ligande säden på åckern - Gransbo ligger i trakten av Tranås, nära sjön Sommen.
1696 blef alla dessa nuwarande bygningar upsatta mädh ladugården så mijke man ... sedan efther hand fattburen och ... ...
1679 påsk afthen klåckan 4 om afthen den 29 aprill, afsomnade iherranom min sallig kiär Elskande herfader Riksrådh Erik Fleming såm skede på rikstens gårdh -
1780 begrofz min K sall herfader i Stockholm, togs uthur stor kiörkan och mädh stor proses fördes till ridarhollms kiörkan, och war den prossesen den sijsta på gambla manereth - Ingeborg Fleming, f. 1657, var dotter till Riksrådet och presidenten frih. Erik Henriksson Fleming af Lais och Christina Cruus af Edeby. Erik Fleming dog 1679 men begravningen ägde rum året därpå. Ingeborg har gjort ett skrivfel. Året skall vara 1680.

"sall" = salig.

8 dagar Efter åth begrofs sall gref Axel Oxenstiärna på nyia mannerth i stor kiörkan, då licken blefwo i kiörkan stånde, och, Eij burne till någen annan -

och war grefwinan Sophia Forbus lick däth förstha som ridarhoms kiörkan begrofz på nu warande Manneret att strax utan widare prosses neder sattes blef -

Tydligen hade stora begravnings-processioner just avskaffats enligt lyxlagarna. Ingeborg var säkert mycket tillfreds med att hennes far "hann med" att få "stor proses".
1682 den stogh mitt brölop på Strömsnäs

den 25 jullij den 28 jullij blef jagh mädh min W(r)angell Confaijgerat eller förder mädh stor prosses i från min frumors hus till Carlbij der som wij bode i 6 åhr -

Strömsnäs, Simtuna sn, Värmland. Den 25 juli 1682 var Ingeborgs 25-årsdag. Brudgummen var ryttmästaren, friherre Carl Adolph Wrangel, f. 1655 på Gransbo, son till Adolf Herman W. af Lindeberg och Elisabet von Rosen. EvR (som dog 1670 på Gransbo) var dotter till lantrådet, översten Robert vR och Anna Dorotea von Asserie.
1684 den 31 jullij födes till dena werden wår k son Adolph Herman Wrangell, gudh regera hans hiärtta till gudzfrucktan hans helliga nammp till ähra

1686 den 9 agustigh födes wår k son Erick Wrangell i Stockholm i min sall herfaders hus lått honom få lefwa att han behagar gudh och meniska

1687 födes wår k dotter Christina Elisabeth Wrangell hitt till Wärden den 22 october klåckan 6 om mårgon i Stockholm i min sall herfaders hus och i min frumors kamare - hennes lilla ... behagade gudh

1688 den 2 dicember födes wår lilla son till wärden Carl Gustaf Wrangel klåckan 12 om mårgon i Stockhollm hans lilla lefwnad behagade gudh well -

1689 den (datum utelämnat) stog min k cousin Christer bondes Brölop mädh min k swägerska Anna Cattrina Wrangell i Stockholm i mosters min hus på ridarhollmlen

1690 den 21 Maij födes wår k son Axelpehr Wrangell i Stockholm i stora Wrangelska huset klockan 8 om mårgon, guds nådh och mildhet regera och ledsaga honom att lefwa gudi behageligh och war Christen meniska "Stora Wrangelska huset" = Wrangelska palatset på Riddarholmen, det största privatpalatset i Stockholm vid den tiden. Efter slottsbranden flyttade hovet in i Wrangelska palatset som då fick benämningen "Kungshuset".
 

 

Denna sida uppdaterad 2005-01-18

Fortsättning >>

  << Till indexsidan

(C) Sten R. Holtermann  2001