1691 den 12 jullij af såmnade i herranom wår lilla enda k dotter Christina Elissabeth Wrangel på rixtens gårdh hos min frumor - Står 2 juli i Svenska adelns ättartavlor.
1694 den 20 april, af såmnade wår lilla k son Carl Gustaf Wrangel om afthon klåckan 7 i Stockholm hos min k swägerska Anna Cathrina Wrangell-
1694 den 10 agusti såm war böndag skede i Stockhollm ett storth åskdunder såm stogh i från klåckan 12 till klockan 3 eftter midagen mädh en litten jordebäfwning så ingen wiste annat än doms dagene wore.
1696 klockan 12 om natten den 23 februarij tändes Elden i koningens stall, såm neder brand mädh 23 hestar och 2 stora koningens wagnar såm kosta 13000 den andra 800 rixdr -
1697 andra dagen påsk såm war den 6 aprill blef koning Carll den 11 död sallig i herranom - i Stockholm, hans lick stäldes i slåsskiörkan, mädh stor herlighet och prakt -
1697 den 7 maij klåckan 2 Efter midagen up tändes Elden i gambla slotte såm först wiste sigh ... så Elden öfwer alt, både där Nyia och gambla up brandes sall koningens lik måste uthur kiörkan bäras mädh Gardij karlar och sattes i gref pers hus på stora Comissions bord sama dagh flög Elden från slåtte och upbrand hella repeban på Skephollmen - Slottet förstördes helt på några timmar. Livgardister bar "Salig konungens lik" från slottskyrkan till Greve Pers (Per Brahe d.y.) hus, dvs. Braheska palatset på Helgeandsholmen, där kistan ställdes på "Stora comissions bord", uppger Ingeborg Fleming. Jag har inte hittat någon annan uppgift som styrker just detta med bordet. Stora kommissionen var en politisk domstol som utredde hur förmyndarregeringen styrt landet under Karl XI:s omyndiga år. Nu fick Karl XI stå lik på Stora kommissionens arbetsbord!

Repeban = Repslagarbanan

1697 den 11 November antogo wij till bockhollare jonas Wernbom i Stockhollm såm då för tiden war hos hr Christer bonde - Lagmannen, frih. Christer Bonde (Ingeborgs kusin) var gift med Anna Catrina Wrangel (Ingeborgs svägerska).
1697 den 2 adwänt giorde jagh brölop åth min Mertta Ulfwensköldh mädh Mester petter söderbergh i Stockholm.
1698 blef moster min Ebba Cruus död wid åhnhamar den 10 Martz klockan 12 om natten Ånhammar, Sörmland.
1698 blef kunglig rådeth hr Clas Rålamb döö i Stockholm Claes Rålamb var en stor förkämpe för adelns rätt. Han förlorade all sin egendom genom Stora kommissionens domar och Karl XI:s reduktion.
1698 den 2 junij såm war Cristi himelfärds dag stogh försten af Holsten brölop på Carlberg mädh Wår prinsses Hedvick Karl XI:s och Ulrika Eleonoras dotter Hedvig Sofia med hertig Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Fredrik följde Karl XII i fält och stupade vid Kliszow 1702.
1699 julle dagen om midagen af såmnade i herranom Rixrådh gref Nils brahe i Stockhollm - Nils Brahe var på sin tid Sveriges rikaste man. Reduktionen berövade honom det mesta av hans förmögenhet.
1699 den 10 Martz blef kunglig rådh Lars Fleming död i Stockholm Lars Claesson Fleming af Liebelitz, son till riksamiralen och överståthållaren i Stockholm Claes Fleming 1592-1644.

1699 påbörjar Erik Wrangel universitetsstudier i Uppsala (vid 13 års ålder).

1700 den 25 jullij kom koning Carl den 12 på Seland mädh hella krigmackten der i från foor "Descenten" på Själland. Karl XII för första gången utomlands. Danska flottan inspärrad. Danske kungen befinner sig i Holstein. "Försvaret av Köpenhamn med omnejd var anförtrott åt en lärd kommission av mångsidig oduglighet" (Frans G. Bengtsson). Aktionen ska ha krävt endast tre svenska soldaters liv.
1700 den 20 Novembrijs stogh slagit widh Narfwa der gudh gaf os seger och Victoria herligen -
1701 den 6 aprill af såmnade i herranom min sallig k frumoder Christina Cruus på rixten siällen är wiserligen hos gudh den henne fröidar Ewinnerlig - Riksten, Botkyrka socken
1701 den 26 jullij begrofz min sallig k frumor, på rixten mädh stor heder, -
1701 blef gref gyllenborg dödh klåckan 4 om afton den 12 Martz Kammarrådet Jacob Gyllenborg var den drivande kraften bakom "förmyndarräfsten". Se ovan: Stora kommissionen (7 maj 1697).
1702 den 22 januarij stog jagh mädh min Axel pehr och min Anna Maria van Rossen fad(d)er hos hr johan Styvenius - Anna Maria von Rosen, dotter till Otto von Rosen g.m. Anna Maria f. Svinhufvud af Qvalstad.
 

Tillbaka till sid. 1.

Fortsättning

Denna sida uppdaterad 2001-08-20

 

(C) Sten R. Holtermann  2001