1702 klockan 1 om dagen Emillan den 15 och 16 maij - upsalla dom kiörkia mädh slåt och många andra hus i staden till asko lagde - Nästan hela Uppsala i ruiner..
 

1703 den 9 agusti af färdade jagh her i från gransbo till Calmar bege flikorna Anna Maria och Julijahna Wan Rossen, der i från och till sin hr fader generall guwenör i Saxen Van rossen -

 

Anna Marias och Julianas far var Otto von Rosen

1703 blef min syster sallig i herranom insåmnad, fru Hellena Margretta fleming på sin gård uphusa och till alles wår graf Sorunda förder och begrafwen -  

 

 

1704 den 25 Maij klåckan 2 Efter midagen reste wår k son Adolph Herman Wrangell i från Stockholm, mädh gardij till Wår koning i pålland, den högste gud welsigna wegen för honom och hans hella mädh föllie -

 

Adolf Herman var då 20 år och underofficer vid Livgardet.

1704 den 24 November giorde jagh brölop her wid gransbo ått fogden Swän jonson lund mädh Maria lundberg
1704 om wåren War Sommen full mädh blod lefwror, så alla sågo ett dyng warade, så ingen kunde draga not efther någon fisk uthan blod lefwror fylde nothen Ett olycksbådanden tecken. Jfr. Jesper Svedbergs predikan i Skara domkyrka 1705 om yttersta domen, där han bland andra tecken och under som Gud sänt till människornas varning och väckelse, beskriver "hurusom vattnet i sjön Barken i Västmanland tre aftnar i rad förvandlats i blod..."
1705 reste wij i från Stockholm och togo lilla jan bonde son mädh os till gransbo i från sin fader Jan bonde -
1705 blef min syster Ebba fleming död i Ståckholm begrafwen wid fittuna Familjerna Bååth och Fleming på godsen Fållnäs och Fituna använde Sorunda kyrka i Sörmland som begravningskyrka.
 

1705 den 15 agusti blef rixmarsalken gref johan stenbock döö i Stockholm, och blef begrafwen mädh alt för ringa prosses, om afttonen i ridarhollms kiörkia -

1706 den 10 November lefwerade jag min k son Axel pehr Wrangell till hr Christian Sparchultz under dess information Axel Per var då 16 år.
1707 den 14.15.16.17 januarij stanade gulspång stridande ström så alt folk der öfwer (gingo) Gullspång, Värmland
1707 standade stora strömen i nårkiöping Efwen så alt fålk der öfwer gingo
1707 den 14 junij reste wår k son Erik Wrangell i herans namp i från gransbo, och wi honom földe til Ekesjiö, och den 14 junij klockan 11 begaf han sig der i från på ystad mädh tysken fredrik, gudh giöre resan lycklig i jesu namp - Erik, som nu var 21 år, skulle efter avslutade studier i Uppsala ut på den sedvanliga utlandsresan. Hans föräldrar lyckades hindra honom från att bege sig till Karl XII i Sachsen vilket han tydligen ville. I stället studerade han vidare vid universitetet i Leiden.
1707 den 18 februarij om natten syndes på himelen ett stort merkligit tecken, af åskildiga stora krigz herar hwilka mädh stor storm emot war andra gingo, men den ena blef ruinerat gud ware wår stora hiälp Fler oroande tecken i en orolig tid.
1707 i agusti månad War min Mertta Cruus (brud?) mädh sin andra man, gud gifwe lyckan -
 

1707 den 4 jullij gofwo wij bockholl Wernbom ett bref på Warfztorp skatträttighet, såm af Wåra arfwes dennsamma honorera Ell och der så hender kan igen lösas för 1000 dl kmt, alt såm han disponto finnes Wara efter dess döö, och kan ringa af sackna för mina k barn wara såm the hafwa sin fulla räntta och dagswerken -

1708 den 28 aprilis afsåmnade i heranom heratzhöfdingnes bergmans fru britta linde gren på högstorp och 8 dagar efter blef hon begrafwen i Säby kiörka - Säby kyrka, Tranås
 

1708 kom min k son Axelpehr Wrangel i från sin informattor hr Sparchiultz -

Denna sida uppdaterad 2010-10-29

Tillbaka till sid. 1.

Fortsättning

 

(C) Sten R. Holtermann  2001