Anteckning om Karl XII:s död

 

 

 1718 den 1 december om Natten emillan 11 och 12, blef wår sallig koning Carl den 12 mädh en stycke kulla till dödz slagen wid fredrikzhall i däth förbanade Nårie

Ordet stycke (=kanon) överstruket och med annan handstil ändrat till studzare  eller musqueth (=musköt).

 

 

1719 den 4 januarij klåckan 8 om aftton förlåssade gud wår k juljana von rossen, och Welsignade oss och wåra bege barn, mädh en wälskapad skiön son såm blef döpt och kristnad, wid Carl Herman Wrangel den 10 huius afsåmnade han i den gryma döden klåckan 4 ell 1/2 5 den lill k kroppen blef af min swägerska, Anna Cathrina Wrangel och flere anhörige förd till säby kiörka, begrafwen, den 14 huius i wår fädres graf -
1719 den 11 februarij blef baron giörtz dömeder att af bölen hals huggas och på galgeplassen begrafwas, såm den 20 huius war fulbordat, Den mäktige och kontroversielle holsteinaren Georg Heinrich Görtz, som lagt under sig de viktigaste inrikesärendena, bl.a. penningpolitiken (nödmynten) och dessutom hanterade en stor del av utrikespolitiken, fick efter kungens död klä skott för enväldets försyndelser. Han anklagades bl.a. för att ha varit illasinnad mot Sverige, för att ha förtalat ämbetsmän, verkställt skadliga råd och avrått fred. Han avrättades efter en hastig politisk rättegång där han inte beretts tillräckliga möjligheter att försvara sig. Sverige gjorde i princip statsbankrutt 1719, varvid "Görtzens" nödmynt löstes in till en fjärdedel av värdet.
1719 den 26 februarij blef wår sall koning Carl den 12 begrafwen mädh stor proses från Carlberg förder till ridarholm kiörka, hans lick text är predikat uthur 1 Mosse bock 47 Capitel litten och ond är min elendes tidh och Warar till mina fäders tid dråning ullrica war eij mädh men af kunglig höghett försten af Hessen och den unga försten af hålsten
1719 blef wår drottning ulrica Eleonora den 21 februarij uthkorelse till swäries Crona, och regemente -
1719 den 17 Martzi så blef wår dråning krönt i upsalla,  Ulrika Eleonora, som genom att hon gift sig utan ständernas samtycke, ej hade arvsrätt till kronan, blev VALD till regerande drottning mot att hon avsade sig enväldet.

 

1719 den 14 Maij drog herttia af hållsten till kiässarn  Till Tsar Peter för fredsunderhandlingar.
1719 den 16 september blef Comendanten på Marsstrand, danckwardt, den förrädaren i giötteborg sin död fik  Danckwart var kommendant på Karlstens fästning (Marstrand) och lurades av de belägrande danskarna (Tordenskiold) att tro att hans läge var hopplöst. Han överlämnade därför fästningen utan strid.
1719 den 25 jullij upbrands nykiöping af ryssen, den 28 ditto Näfwequarn Mauritzberg, färgstan och skiönäs den 29 ållnö, war, och samma dag stora eldar på kålmården 30 huius förstördes Nårkiöping den 31 swinsund och roltan(?)berg -  Ryska galärer landsatte trupper utefter hela ostkusten. Städer och byar brändes och plundrades. Även Stockholm hotades, men ryssen hejdades vid Baggenstäket av bl.a. Rutger Fuchs och Södermanlands regemente. På västkusten härjade danskarna.
1719 den 11 december om natten war ett stort himeltecken, så himelen förwandla sig i skyn blodröd, och en hwitt fleck mitt uthi såm blef i från allo sidor mädh pillar och spiut ifrån allo sidor angripen, af eld beblandat mädh blåferg, undrstundom war den hwitta fleken 3 kantig, men på sistone kom till sin föra storleck igenom mycken swårhet, dock inte så fulkomlig såm förr. dena striden anstog på himelen till emot dager och af blod syndes en rängboga så röd war den skyn,; och hafwer många andra nätter till dena dato warit flera himlateken gud war oss nådig
1720 den 18 Martzi om mårgon klåkan 8 afsåmnade igennom döden allas wår wän genneralskan gretta leionhufud på aspa(?) gud fröidar dess Edla siäll;,  

1720

den 24 Martzi blef arfprins Fredrik af hessen Cassel till swäries koning af samtliga ständer antagen,--

den 4 jullij 1720 blef pastor hr bremer aftaga tagen och halshugen på gallgo baken och der begrafwen
den 22 aprill 1720 upbrandes den stora bosiö bygning i min k swägerskas från waro -
den 10 Maij 1720 blef wår son Adolph H Wrangel förlåfwat mädh fröken Sophia gylenstiärna gud gifwe sin milda wälsignelse, - Frih. Sofia Gyllenstierna, f. 1682 i Stockholm, dt. till landshövdingen, frih. Conrad Gyllenstierna af Ulaborg och hans 2:a hustru, grevinnan Eva Lewenhaupt.
1720 den 31 jullij blef Wår k dotter, juljana förlåssa och gaf oss En kär litten son, såm hans nammp är fredrik otto den högste gud gifwe sin milda Welsingelse öfwer honom,
den 6 agusti 1720 stog wår Erik Wrangels brölop Mädh Elissabet Von Rossen på Cathrinehollm den högste gud gifwe sin milda welsignelse der till -
1720 den 2 october, söndagen eftter Mikelmesadagen stog sår Adolph H Wrangels brölop på Nynäs mädh sophia gylenstiärna den högste gud gifwe sin milda welsingnelse der till ammen -  Nynäs, Bälinge sn, Sörmland.
1720 den 6 November, blef min systerdotter ingeborg bonde död i Westergyllen hos sin syster Maia bonde
1720 den 26 agusti blef flikan Kassia Maia rosswall hitt fördt af sina föreldrar i från lommaryd marknan -
 

Tillbaka till sid. 1.

Fortsättning

Denna sida uppdaterad 2005-01-18

(C) Sten R. Holtermann  2001