1714 War en starck och stor tårcka om såmmaren så att trän och gräs mädh säden förtorkas och Creatturen af törst ropade
1714 den 16 agustti kom om mårgonen en stor snö mäd starck kiöld och wintter så att all trän af snö lade sig till jorden såmliga afbröttos och all fruckten förlorades, och i 3 dagar om nättarna mädh starkt blixande desslickes stark fråst -
1714 den 23 september kom wår k Erick Wrangell i från Engeland till Gransboo h herans nammp -  Erik var kommissionssekreterare (=legationssekreterare) i London, men trots kunglig fullmakt och påminnelser hade han ej kunnat få ut någon ersättning för sin tjänst. Han återvände därför till Sverige för att ordna sina affärer.
och 24 september reste han ått stockholm i jesu nammp  
1714 den 8 october kom till oss Elissabet dorothea Stålhandske såm wij mädh oss togo i från Nårkiöping derest hon hafwer i 8 dagar waritt
1714 den 12 october blef min Cousin Hindrik Stållhandske dööd i Stockholm och i santte Jackop begrafwen
1714 den 16 nowember så giorde jag brölop ått fogden swän Matsons andra dåtter
1714 den 11 november klåckan 4 om mårgon, kom wår nådige koning till Stralsund siälf. Anan, såm honom földe war öfwerste dyring gudh bär ähran Otto Fredrik von Düring och G.F. von Rosen följde Karl XII från Turkiet till Stralsund.
1714 den 16 november blef syster mins enda barn och dotter, Elssa Ebba bagge döö i Stockholm och begrafwen,
1714 den 29 september kom trägårdmestaren Erik till gransbo från Cathrinehollm
1714 antogo wij till fogde jöns fordel (?) i september månad
1714 tog jagh an anders däians son till kudz åt mig i september månad deja = mjölkpiga

kudz = kusk

1714 den 22 november togh jag Walkullan karin andersdotter, som till mig fördes af bonde hustrun Marit i Sårgiäll (?), m… h.ster Erik jönsson, 1714
1714 den 1 december klåckan 12 om natten kallade gud min k bror Axel fleming i från denna jämmer dallen till den .. ... ... siällen fröidar gud wisserligh -  
1715 den 19 januarij kom arfförsth Von Cassell in trädande i Stockholm klåckan 3 efther midagen, och mädh stor påmp - Fredrik av Hessen-Cassel
1715 höll jag pålle lilla i linkiöpings skollan
1715 den 24 Martz stog hennes kungliga höghetz brölop mädh arfprinssen ell försten af hessenCassell i Stockholm
1715 reste wij från swinsund den 14 junij till Säby den 21 huius kom wij till säby -
Den 1 Jullij reste wij från Säbby till ståckholm, den 19 agusti reste wij från Stockholm, -
1715 stog brölop mädh fru Erijanna kiöring och hr Rytter den 10 jullij på Ekhof -
1715 den 8 september om mårgon klåckan 4 afsåmnade i en sallig död prosten dureus i Säby Socken - Drygt ett år efter bröllopet….
den första Nowember all helgons dag begrofs prosten af biskopen, den 2 stog brölop mädh prostens Doreus (änka?)

- den 25 komo wij till swinsund från åhnhammar -

Änkan "konserverades" av efterträdande prost?
 

Sidan uppdaterad 2005-01-17

Tillbaka till sid. 1.

Fortsättning

(C) Sten R. Holtermann  2001