1710 den 15 november reste wår k son Axelpehr Wrangel till skåne derest tiänst antaga hos Melchior falkenberg, gud af nåde gifwe honom sin milda Welsingnlse - då mädh földe anders stenberg ryttare
1710 kom gossen Carl Sperling till oss, den 15 Maij
den 13 november 1710 tog anders Stenberg ryttare päningar af oss
1710 begynttes her i Socknan Säby den gryma och starka pestilensian att grufliga regera så att her i Socknan blefwo mädh gambla och unga 1800 döde -
1710 tomasmesedagen syndes på himelen 2 rängbogar, och trän mädh alla buskar uth sprocko att grönskas, och jullafton földe starckt skyfall neder lågo på marken alt för mycke öfwer alt
1710 den 18 februarij sende wij Wår fogde Anders olofson mädh wåra torpare och drängar samt bönder på bonde tage ått Skåne, men hinde intte längre än till ......... Ingeborg har lämnat ett tomt utrymme efter "inte längre än till....". Det handlar om Magnus Stenbocks bondeuppbåd mot danskarna. Slaget vid Hälsingborg stod den 28 februari. Torparna och drängarna från Gransbo behövde aldrig göra någon insats.
1710 antogo Wij ryttarn anders till Adels munttering, anders granberg såm mädh fogdens broder ått skåne gingo --

såm skede den 28 februarij 1710

Adels mundering???
1710 den 23 december war junfru Anna gretta hollner brud på giöberg, mädh Capiten bogman -
1710 den 15 Mars om Mårgon bittigh afsåmnade köpman (?) Magnus Swan i Stockholm,
1710 den första october antogo wij Swän Mattzson till fogde på Swinsund
1711 18 martz kom från oss till gref pipers trägårdh lars erlason sebom up ått Stockholm erlason = Erlandsson
1711 den 14 januarij blef öfwerste lars hiärtta död på hegetorp(?)-

och begrofws den 4 februarij -

Högstorp?
1711 den 9 martz kom Maria kockerska i från Nårkiöping till migh
1711 den 15 aprill klockan 6 om mårgon blef guben hans Erikson död wid swinsuns bondegård
1711 den 8 junij reste pehr sperling från oss till Ernspetz -
1711 den 17 jullij om natten blef Beatta Oldenkoph död af af pesten och begrofws den 19 huius upå kiörgården --
1711 den 1 september war Elsa bergman brud och Wigdes i kiörkan mädh Capitten leiondall uthan lysningh -
1711 den 9 september blef kiörkoherden i Säby Magnus Emander död af pesten och några dagar föruth 3 hans döttrar, och hans enda son döder -
1711 den 18 september blef wår fogde anders olofson mädh sin hustru i dess lifztid donerat nyija gård såm dess bref wijsar
1711 den 8 december hafwa wij doneratt wår fogde i westergyllen Swän jonson lundh mäd dess k hustru 1/2 hemman i bryckie (?) gården i dess lifztidh såm dess bref widare wisar -
1711 den 30 october reste min k axelpehr Wrangell i från skåne till pommern då warande fendrik -
1712 den 29 aprill skilde jag min stina wid mig såm från swinsund reste ått stockhollm --
1712 den 20 junij sende jag lilla Cassia flikan ifrån ming till generalskan Bank (Rank?) på gripenberg - Gripenbergs träslott, Säby sn.
1712 den 19 jullij af färdade jag Efter faderns begiäran Carl giösta oldenkoph i från mig, til sebarp -
1712 kom Anders Hörding till oss den 11 jullij --

Tillbaka till sid. 1.

Fortsättning

Denna sida uppdaterad 2005-01-18

(C) Sten R. Holtermann   2001